×

Survivors’ Stories

Dec. 25, 2012
Kiyoshi Nakata, 83, Akitakata City, Hiroshima
Dec. 7, 2012
Hiroso Niimi, 73, Naka Ward, Hiroshima
Dec. 5, 2012
Kayoko Yamashita, 77, Saka, Hiroshima Prefecture
Nov. 2, 2012
Toshiyuki Miyake, 82, Minami Ward
Oct. 17, 2012
Masako Nakamoto, 89, Nishi Ward, Hiroshima
Oct. 5, 2012
Hideo Kimura, 77, and Masae Kimura, 73, Asaminami Ward, Hiroshima
Oct. 5, 2012
Taeko Miyoshi, 76, Fuchu, Hiroshima Prefecture
Sep. 14, 2012
Osamu Sagawa, 73, Higashi Ward, Hiroshima
Aug. 10, 2012
Seigo Nishioka, 80, Hatsukaichi City
Aug. 10, 2012
Sayoko Fujioka, 89, Nishi Ward, Hiroshima
Aug. 10, 2012
Tetsuhiko Ohno, 79, Minami Ward, Hiroshima
Aug. 9, 2012
Hideo Ishida, 81, Naka Ward, Hiroshima
Aug. 9, 2012
Yukio Fujimura, 84, Asaminami Ward, Hiroshima
Aug. 9, 2012
Teruko Yahata, 74, Fuchu town, Hiroshima
Aug. 8, 2012
Hiroko Tokukiyo, 82, Nishi Ward, Hiroshima
Aug. 7, 2012
Narumi Shimohiro, 79, Asakita Ward, Hiroshima
Aug. 1, 2012
Kunihiko Hashimoto, 80, Minami Ward, Hiroshima
Aug. 1, 2012
Sumiko Ogata, 80, Hatsukaichi City
Jun. 25, 2012
Susumu Amato, 85, and his wife Yurie, 83, Minami Ward, Hiroshima
Jun. 25, 2012
Yoshinori Kuniwake, 82, Naka Ward, Hiroshima

Archives