×

Survivors’ Stories

Dec. 4, 2017
Survivors’ Stories: Sachiko Tanaka, 88, Hatsukaichi City
Nov. 6, 2017
Survivors’ Stories: Hiroshi Hisanaga, 83, Nishi Ward, Hiroshima
Oct. 16, 2017
Survivors’ Stories: Mihoko Ota, 84, Nishi Ward
Sep. 4, 2017
Survivors’ Stories: Koji Toyooka, 87, Higashi Ward, Hiroshima
Aug. 7, 2017
Survivors’ Stories: Hiroshi Doi, 83, Nishi Ward, Hiroshima
Jul. 3, 2017
Survivors’ Stories: Masahiro Maeda, Saeki Ward, Hiroshima
Jun. 5, 2017
Survivors’ Stories: Nobuko Tada, 87, Asaminami Ward
May 1, 2017
Survivors’ Stories: Megumi Shinoda, Naka Ward, Hiroshima
Apr. 3, 2017
Survivors’ Stories: Fumiko Kato, 87, Asaminami Ward, Hiroshima
Mar. 20, 2017
Survivors’ Stories: Yuji Egusa, 89, Fuchu, Hiroshima Prefecture
Feb. 20, 2017
Survivors’ Stories: Keiko Yamaguchi, 86, Minami Ward, Hiroshima
Feb. 6, 2017
Survivors’ Stories: Etsuheiji Osada, 89, Higashi Ward, Hiroshima
Jan. 9, 2017
Survivors’ Stories: Mieko Yoshida, 84, Fuchu, Hiroshima Prefecture

Archives